ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยการ

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์