ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว