ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ

อาจารย์ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

ผู้ช่วยฝ่ายแผนและพัฒนา

อาจารย์ทวีรัตน์ นวลช่วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบความปลอดภัย

อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์