คู่มือ/แบบฟอร์ม

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ (ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานประจำตามสัญญา)

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์พิเศษ

ใบสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ

แบบตอบรับ/ขอบคุณ การมอบ ตำรา เข้าห้องสมุด

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนออธิการ

แบบฟอร์มขอมอบรายงานการวิจัย ตำรา วิทยานิพนท์

แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจ

แบบฟอร์ม ใบลาคลอดบุตร

แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน

แบบรายงานและติดตามผลการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

 

คู่มือการตั้งค่า VPN

คู่มือการสืบค้นหน้งสือ Alice for windows

คู่มือการสืบค้นสื่อโสตฯ Alice for windows

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ACS Journals

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Web of science

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Springerlink

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล PQDT (Proquest Digital Dissertations and Theses)

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Net Library (Full Text)

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล HW Wilson

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ACM Digital Library

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ PC ทั่วไป

คู่มือการดาวน์โหลด E-book I Library

คู่มือการเรียกดูบรรณานุกรม E-book I Library

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน E-book I Library สำหรับ iOS