แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

คำนำหน้า **ชื่อ **สกุล

**สังกัด อีเมล เบอร์โทร

ข้อมูลทรัพยากร

ประเภททรัพยากร **ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์

ISBN ปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนที่ต้องการ ราคา (บาท/หน่วย)

รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)