แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto ::1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

(ทั้งหมด 3018 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
424323/01/2020วารสารวงการครูและผู้ปกครองสุธัญญา ฐิโตปการ อยู่ระหว่างพิจารณา
424219/01/2020Dictionaryมณีกานต์ พรหมเดช อยู่ระหว่างพิจารณา
424106/01/2020การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะถวัลย์รัฐนพดล นาปาเลน320.6 ป36ก พร้อมให้บริการ
424026/12/2019Educational Psyshologyธนาวุฒิ จิโสะ370.15 Or-E พร้อมให้บริการ
423926/12/2019ทฤษฎีทางจิตวิทยาธนาวุฒิ จิโสะ155.4 ศ37จ พร้อมให้บริการ
423826/12/2019visioนรเทพ ศักดิ์เพชร อยู่ระหว่างพิจารณา
423724/12/2019องค์ประกอบของทักษะชีวิตพรนภัส ณ นคร372.82 ว15ห พร้อมให้บริการ
423624/12/2019การพัฒนาทักษะชีวิตพรนภัส ณ นคร372.21 ท111 พร้อมให้บริการ
423306/12/2019วาทนิเทศศาสตร์ธนากร พรหมมา808.51 ว37ว พร้อมให้บริการ
423206/12/2019การพูดธนากร พรหมมา808.5 พ36ว พร้อมให้บริการ
423106/12/2019จริยธรรมการพูดธนากร พรหมมา808.5 จ43ศ 2560 พร้อมให้บริการ
422927/07/2019หลักพืชศาสตร์วณิดา มะโณเรศ581.3 ส42พ พร้อมให้บริการ
422827/07/2019พืชไร่วณิดา มะโณเรศ633 ศ25พ พร้อมให้บริการ
422727/07/2019พืชศาสตร์วณิดา มะโณเรศ581.3 ส42พ พร้อมให้บริการ
418313/06/2019หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาอิทธิเดช น้อยไม้พนัชกร พิทธิยะกุล372.83 อ34ห พร้อมให้บริการ
418014/03/2019มรดกภูมิปัญญาภาษาไทยถิ่น ฉบับราชบัณฑิตยสภา ฟาติน หลงงัน ไม่พิจารณา
417912/02/2019คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชาญชัย แสวงศักดิ์ปิยาพร รอดเหลื่อม342.06 ช23ค 2561 พร้อมให้บริการ
417812/02/201980 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ปิยาพร รอดเหลื่อม371.33 ช116ป 2561 พร้อมให้บริการ
416409/01/201980นวัตกรรม กาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียเป็นสำคัญชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์พนัชกร พิทธิยะกุล371.33 ช116ป 2561 พร้อมให้บริการ
416318/12/2018คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม342.06 ช23ค 2561 พร้อมให้บริการ
416218/12/2018คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม342.0664 ช23ค 2562 พร้อมให้บริการ
416118/12/2018กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.031 ช23ก 2560 พร้อมให้บริการ
416022/11/2018สร้างโมเดลธุรกิจ...ง่ายนิดเดียว : Business Model Generation Workbookผู้เขียน Miki Imazu (มิกิ อิมะสึ) ผู้แปล โยซุเกะสุพรรณี เขียวชอุ่ม658.4012 อ36ส พร้อมให้บริการ
415919/11/2018เพอร์ซี่ย์ แจ็กสันRick Riondan เขียน ดาวิษ ชาญชัยวานิช แปลรัชนี อ่อนแก้วน ร99พ 2555 พร้อมให้บริการ
415819/11/2018โคตรไคโรAngie Sage เขียน , พลอย โจนต์ แปลรัชนี อ่อนแก้วน ม29ค 2556 พร้อมให้บริการ
415719/11/2018เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 7 และ ภาคพิเศษนากิบ มาน์ฟูซ : เขียน, แคน สังคีต : แปลรัชนี อ่อนแก้วน ส55ซ พร้อมให้บริการ
415616/11/2018สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยองครูทอม คำไทยยุทธภพ เรืองฤทธิ์928.95911 ส45ส 2559 พร้อมให้บริการ
415516/11/2018วรรณคดีไทยไดเจสต์ชนัญญา เตชะจักรเสมายุทธภพ เรืองฤทธิ์895.91 ช15ว 2562 พร้อมให้บริการ
415416/11/2018ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมมณียุทธภพ เรืองฤทธิ์371.3 ท38ศ 2555 พร้อมให้บริการ
415314/11/2018The Leader ผู้ท้าทายความเปลี่ยนแปลง รัตนวดี เศรษฐจิตร, ธนชัย แสงจันทร์, วรรณสม สีสังข์ และสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์สุพรรณี เขียวชอุ่ม ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป