กระดานข่าว อ่านข่าวทั้งหมด

ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารหอสมุดหลังเก่า) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (อาคารหอสมุดหลังใหม่ ชั้น 1)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารหอสมุดหลังเก่า) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (อาคารหอสมุดหลังใหม่ ชั้น 1)

จึงของดให้บริการต่างๆ ดังนี้

  • งดให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่บริเวณอาคารหอสมุดหลังเก่า ชั้น 2
  • หนังสืออ้างอิง, นวนิยาย, เยาวชน, ปกอ่อน, เรื่องสั้น อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย (หากต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
  • วารสาร, หนังสือพิมพ์ อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย (หากต้องการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
  • ส่วนบริการถ่ายเอกสารย้ายไปอยู่ที่ห้องอาเซียน บริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (อาคารหอสมุดหลังใหม่ ชั้น 1)
  • Self Access Center ย้ายไปอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4

***ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560***