ระเบียบการใช้ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ มาให้บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษาอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

เวลาเปิดทำการและปิดทำการ

ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.45 – 16.30 น. (หากมีการเปิดบริการล่วงเวลาจะให้บริการตั้งแต่เวลา 07.45 - 19.30 น.)

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.45 – 18.00 น.

ช่วงเปิดนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30– 19.30 น. (ไม่เปิดบริการนอกเวลาช่วงปิดภาคเรียนและตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

ปิดวันหยุดราชการประจำปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

 • อาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • บุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไป

หลักฐานการทำบัตรสมาชิก

1. บุคคลภายใน

1.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

1.2 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก รับรองโดยผู้บังคับบัญชา

1.3 บัตรนักศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

2. บุคคลภายนอก

2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เมื่อยื่นคำขอทำบัตรสมาชิก สามารถรับบัตรสมาชิกได้ทันที และมีกำหนดอายุ 4 เดือน

ผู้ต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สำนักวิทยบริการฯ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ชำระค่าบำรุงตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • บุคคลทั่วไปประสงค์จะเข้ามาใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ให้เก็บเป็นรายวัน วันละ 10 บาท โดยการซื้อคูปอง (คูปองใช้ได้เฉพาะคน เฉพาะวันที่ระบุ เก็บคูปองไว้แสดงเมื่อ เข้า- ออกสำนักวิทยบริการฯ)
 • นักเรียนในเครื่องแบบ (ระดับมัธยม 6 ลงมา) เข้ามาใช้สำนักวิทยบริการฯ ได้ โดยไม่ต้องชำระค่าบำรุงสำนักวิทยบริการฯ

ทรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืม ได้แก่

 • หนังสือทั่วไป
 • นวนิยายและเรื่องสั้น
 • หนังสือสำหรับเยาวชน
 • แบบเรียนและหลักสูตร
 • ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 • หนังสือปกอ่อน
 • หนังสือมุมคุณธรรม
 • หนังสือธรรมะ
 • ซีดี-รอมประกอบหนังสือ
 • นิตยสาร วารสาร

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่

 • หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
 • หนังสือสารนิเทศพิเศษ
 • หนังสือผลงานอาจารย์
 • สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์อื่นๆที่สำนักวิทยบริการฯกำหนด

จำนวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการฯ

ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ต่อสำนักวิทยบริการฯ มีดังนี้

1. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมหากชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ก่อนออกจากสำนักวิทยบริการฯ

2. เมื่อมีการชำรุดเกิดขึ้นผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อทดแทนตามจำนวนเงินที่ทางสำนักวิทยบริการฯ กำหนด

3. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อทดแทนตามจำนวนเงินที่กำหนดดังนี้

3.1 กรณีสื่อโสตทัศน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์ (ราคาปัจจุบัน) บวกค่าดำเนินการอีกร้อยละ 50 ของราคาสื่อโสตทัศน์และหนังสือประกอบ บวกค่าปรับกรณีเกินกำหนดส่ง

4. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่า และกรณีผู้ยืมสามารถนำหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่เหมือนกันมาชดใช้ (หากเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวัน)

5. ถ้าหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่หายไม่สามารถหาซื้อได้ ไม่ทราบราคาและผู้ยืมไม่สามารถหามาทดแทนได้ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่ผู้ได้รับมอบอำนาจมหาวิทยาลัยกำหนด

6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ และมิได้นำมาต่ออายุภายในเวลากำหนด ผู้ยืมจะต้องชำระเงินค่าปรับเกินเวลาตามประเภท ดังต่อไปนี้

6.1 หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ยืม ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับเกินเวลา วันละ 5 บาท : 1 รายการ

6.2 หนังสือจองประจำวิชา ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ หนังสือจองที่ยืมได้ 1 วัน ค่าปรับวันละ 5 บาท : 1 รายการ

การต่ออายุการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ กระทำได้ดังนี้

1. ผู้ยืมจะต้องนำหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ต้องการยืมต่อพร้อมด้วยบัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นกรณีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิผู้จองก่อน

2.การยืมต่อผ่านระบบ WebOPAC สามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นกรณีมีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิแก่ผู้จองก่อน

การขอใช้บริการต่างๆ ต้องจ่ายค่าดำเนินการ ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการใช้สำนักวิทยบริการฯ

 • ผู้ใช้บริการต้องใช้บัตรสมาชิกสแกนรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งก่อนเข้าใช้สำนักวิทยบริการฯ
 • ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สำรวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 • ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณสำนักวิทยบริการฯ
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในสำนักวิทยบริการฯ
 • การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของสำนักวิทยบริการฯ ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจักต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่นำหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ออกนอกสำนักวิทยบริการฯ โดยมิได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
 • ผู้ใช้จะต้องแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากสำนักวิทยบริการฯ ทุกครั้ง