บุคลากร
บุคลากร

สำนักงานผู้อำนวยการ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

น.ส.ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

งานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสุพิศ ศิริรัตน์
งานการเงิน
และงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฐาปนีย์ แสงประดับ
งานพัสดุตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเสาวลักษณ์ ลอยลิบ
งานสารบรรณตำแหน่งพนักงานบริการ

นายสาธิต ทองสุข
งานปรับภูมิทัศน์

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.ปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์
หัวหน้างานวิทยบริการ
และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

น.ส.เพลิน จันทวงศ์
งานจัดหาวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

น.ส.พรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

นางสุภัททิรา โทนแก้ว
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
งานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นายสมโชค ณ ถลาง
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นายจรุณ สังข์สวัสดิ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และงานอาคารสถานที่

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นางรัชณี จารุธรรม
งานบริการยืม - คืน

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นางจารึก คงขวัญ
งานบริการยืม - คืน

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.สมศรี หวันชิตนาย
งานบริการสารนิเทศพิเศษ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

น.ส.อุไรพรรณ มูสิกรัตน์
งานบริการวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
งานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกอบศักดิ์ ณ นคร
งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายปิยะ มาส่ง
งานโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.สุกัญญา พิจิตรบรรจง
งานโสตทัศนศึกษา