บุคลากร
บุคลากร

สำนักงานผู้อำนวยการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.อสมาภรณ์ มณีวงศ์
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

งานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสุพิศ ศิริรัตน์
หัวหน้างานธุรการ
และงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฐาปนีย์ แสงประดับ
งานพัสดุตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีชูทอง
งานธุรการตำแหน่งคนสวน

นายสาธิต ทองสุข
จัดสวน

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.บุญศรี บุญช่วย
รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการฯ
และงานบริการยืม - คืน

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.รัชณี จีระกาญจน์
งานบริการยืม - คืน

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นางจารึก คงขวัญ
งานบริการยืม - คืน

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.สมศรี หวันชิตนาย
งานบริการสารนิเทศพิเศษ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

น.ส.ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

น.ส.อุไรพรรณ มูสิกรัตน์
งานบริการวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

น.ส.เพลิน จันทวงศ์
งานจัดหาวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด

นางพรพิมล คงอินทร์
งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

น.ส.ปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์
งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

นางสุภัททิรา โทนแก้ว
งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นายสมโชค ณ ถลาง
งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

ตำแหน่งบรรณารักษ์

นายจรุณ สังข์สวัสดิ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ละงานอาคารสถานที่

งานเทคโนโลยีห้องสมุด

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกอบศักดิ์ ณ นคร
งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายปิยะ มาส่ง
งานโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.สุกัญญา พิจิตรบรรจง
งานโสตทัศนศึกษา

tent -->