ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและเป็นฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น

3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆเพื่อสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุก ๆ ด้าน