นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (รหัส 61) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ (Ellis) ในครั้งที่ 1 เข้ารับการทดสอบครั้งที่ 2