แบบฟอร์มขอชี้แจงการไม่สแกนเวลา เข้า/ออกในการปฏิบัติงาน