Library Book Fair 2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการ Library Book Fair ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  มีโอกาสร่วมคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ  เพื่อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯพิจารณาจัดซื้อไว้บริการในห้องสมุด ได้ตรงกับสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้