อบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) เพื่อเรียนรู้วิธีใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สมัครได้ที่ http://cc.skru.ac.th/trainpro/