เปิดบริการสำนักวิทยบริการฯ

เปิดให้บิการ 20 ก.ค. 63 เข้าใช้บริการได้ทางประตูอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 6 ชั้น)