อบรมการใช้งานฐานข้อมูล GALE EBOOKS & E-JOURNALS (เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 กันยายน 2563)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks & e-Journals

โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00-15:00 น.

(จากเดิมวันที่ 23 ก.ย. เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 ก.ย.)

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

ณ ห้อง Language Lab 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม