บริการจองห้อง

สำนักวิทยบริการฯ มีห้องต่างๆ สำหรับให้บริการอาจารย์, นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

- บริการห้องสำหรับอาจารย์ สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, สอนออนไลน์, จัดทำสื่อออนไลน์ --> คลิกที่นี่เพื่อทำการจอง

- บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับประชุมกลุ่มย่อย --> คลิกที่นี่เพื่อทำการจอง

- บริการห้องบริการมัลติมีเดีย สำหรับชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม --> คลิกที่นี่เพื่อทำการจอง

- บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ -> อาจารย์ที่ต้องการจอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจอง และนำมายื่นได้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 --> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- บริการห้องประชุมใหญ่ (จุ 144 คน) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ -> อาจารย์ที่ต้องการจอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจอง และนำมายื่นได้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 --> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม