ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ เข้าร่วมอบรม การใช้งาน EBSCO ebooks

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน EBSCO ebooks
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียน >>>
http://cc.skru.ac.th/trainpro/