ขยายเวลาใช้งานบทเรียนและทดสอบ English Online Course ในระบบ Google Classroom ของนักศึกษารหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ

ประกาศจากงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา เรื่องการขยายเวลาใช้งานบทเรียนและทดสอบ English Online Course ในระบบ Google Classroom ของนักศึกษารหัส 60 ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
ซึ่งขยายให้สามารถเข้าใช้งานบทเรียนและทดสอบวัดระดับ English Online Course ในระบบ Google Classroom
โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
8 พฤศจิกายน 2563