บริการจองห้อง สำนักวิทยบริการฯ มีห้องต่างๆ สำหรับให้บริการอาจารย์, นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บริการจองห้อง

สำนักวิทยบริการฯ มีห้องต่างๆ สำหรับให้บริการอาจารย์, นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

- บริการห้องสำหรับอาจารย์ สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, สอนออนไลน์, จัดทำสื่อออนไลน์ --> http://oservice.skru.ac.th/onlineser.../trr/reserve_show.asp

- บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับประชุมกลุ่มย่อย --> http://oservice.skru.ac.th/.../reserveroom2/reserve_add.asp

- บริการห้องบริการมัลติมีเดีย สำหรับชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม --> http://arit.skru.ac.th/arit/reservemultimedia.html

- บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ -> อาจารย์ที่ต้องการจอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจอง และนำมายื่นได้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 --> http://cc.skru.ac.th/file/fmeeting_2561.pdf

- บริการห้องประชุมใหญ่ (จุ 144 คน) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ -> อาจารย์ที่ต้องการจอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจอง และนำมายื่นได้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 --> http://cc.skru.ac.th/file/fmeeting_2561.pdf