อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษา เกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษา เกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการใช้งานโปรแกรมข้างต้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้และการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด เพิ่มเติม ดูจาก เว็บไซต์ระบบอบรมออนไลน์ -> http://cc.skru.ac.th/trainpro/?z=regis&d=2