ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 Upskill/Reskill

  • รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.  สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  • รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  วันที่ 22-23 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.  สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

ทุกหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบไฟล์ ทาง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

สนใจเข้าร่วมอบรมคลิ๊ก >>> http://cc.skru.ac.th/trainpro/?z=regis&d=2&fbclid=IwAR3PGGTHIeb_m66WcPHBpx_sx9m9K28sZDi0A5cwHE-IXL637pwxHVJZFWU