รายชื่อหนังสืออภินันทนาการ     

คำค้น

ข้อมูลอภินันทนาการ
ข้อมูลหนังสือ
เลขที่เอกสาร
วันที่มอบ
ชื่อผู้มอบ
หน่วยงาน
id
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
จำนวนเล่ม
จำนวนแผ่น
ประเภท
สถานะ
หมายเหตุ
นร1113/ว02 2020-06-05 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 17365 เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส ปี 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 อื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17364 คู่มือพัฒนาแอพลิเคชั่น Android อย่างมืออาชีพ ดร.จักรชัย โสอินทร์ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17363 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17362 สืบจากศพ พ.ญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17361 วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17360 ออมในหุ้น ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17359 ศิล5 เอกอนันต์ หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17358 ่สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับความปกติ บริษัทแอสมีเดีย 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17357 3030 words from253sentences อริสรา ธนาปกิจ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17356 Android App Development ดร.จักรชัย โสอินทร์ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17355 ิbasic Android APP Development ดร.จักรชัย โสอินทร์ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17354 เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน เรืองไกร รังสิพล 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17353 คัมภีร์การใช้ visual C# สุวัฒนา สุขสมจินตน์ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
0000 2020-06-02 อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ อาจารย์จักรสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 17352 computing Essentials2015 O LEARY 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สม0002/ว18.14 2020-06-02 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 17351 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 รายงานประจำปี ยังไม่ได้ดำเนินการ
อว 0636(3)/ว141 2020-06-02 ดร.สุพัฒรา คงขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.สุพัฒรา คงขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 17350 เรื่อง ภาวะผู้นำและจริยธรรมในชุมชน ดร.สุพัฒรา คงขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ตำรา ยังไม่ได้ดำเนินการ
ทส 0301/ว69 2020-05-27 กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 17349 หนังสือรายงานประจำปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ 1 รายงานประจำปี ยังไม่ได้ดำเนินการ
นร 1112/0010 2020-05-27 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 17348 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
นร 1112/0010 2020-05-27 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 17347 หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ดศ0504/ว738 2020-05-27 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 17346 รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 หนังสือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

Total 17323 Record : 867 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าถัดไป >> หน้าสุดท้าย >>