รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับสำนัก

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับสำนัก โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ กรรมการตรวจเยี่ยม

Language preference

Album info