ห้องสมุดสีเขียว สำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความมุ่งมั่นและพัฒนาให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรม Paper Power รวมพลังกระดาษหน้าเดียว วันที่ 18 ธันวาคม 2562