อบรมการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ

สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างมาตราฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ บุญเซ่ง สักกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์


Total 18 Image : 2 Page