อบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล วิทยากรจากสำนักพิมพ์ Gale มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ได้เรียนรู้วิธีใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดอบรม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


Total 20 Image : 2 Page