อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBook และ e-journals โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมการใช้งานฐานข้อมูล Gale eBook และ e-journals โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ แก่อาจารย์ และบุคลากร​ จัดขึ้น ณ ห้อง Language Lab 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


Total 24 Image : 2 Page