ภาพกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ การทำขนมโตเกียว

สาธิตวิธีการทำขนมโตเกียวโดย คุณสมศักดิ์ ชูช่วยคำ วันที่ 15 ม.ค. 2563 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2020-01-15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 1

นักศึกษา ชั้นปี 3 และชั้น ปี 4) วันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.45 - 17.00 น.

2019-09-03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IELTS Preparation and Academic Writing

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น

2019-07-27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

2019-06-30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EngTech & Apps

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EngTech & Apps

2019-03-15

อบรมการใช้บริการห้อง Smart classroom ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อบรมการใช้บริการห้อง Smart classroom ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วันที่ 6 มีนาคม 2562

2019-03-06

อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-27

Total 50 Gallery : 5 Page