ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อบรมการใช้งาน MOOC ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยอาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-27

ประชุมเตรียมแผนงานสร้างสื่อการสอนออนไลน์ พัฒนานักศึกษาเข้มภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์

รุกครูสร้างสื่อการสอนออนไลน์ พัฒนานักศึกษาเข้มภาษา และทักษะคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เน้นครูยุค 4.0 ผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ พร้อมพัฒนานักศึกษา โดยให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เริ่มต้นจากสายวิชาชีพครู พร้อมทั้งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร. อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการ และคณะทำงาน ประชุมเตรียมแผนงาน และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน แก่ ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ 1. Mooc (Massive Open Online Course) รูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 2. ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย โดยเน้นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในสายวิชาชีพครู จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ 3. IC3 ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อีกด้วยเช่นกัน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2018-11-05

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา ดูงานระบบ MOOC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ยะลา โดยมี อาจารย์เสรี ชะนะ อาจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานระบบ MOOC (Massive Open Online Course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด ที่สามารถรองรับผู้เรียนได้แบบไม่จำกัดจำนวน และเป็นการพัฒนามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนำร่องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศึกษาการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อนำไปพัฒนางานและบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2561

2018-08-21

นิทรรศการงานบุญสารทเดือนสิบ

เชิญชมนิทรรศการงานบุญสารทเดือนสิบและร่วมชิมขนมเดือนสิบ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 29 กันยายน 2559

2016-09-29

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน 2559

2016-09-23

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 The 2016 ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม 1-4 กันยายน 2559 วันแข่งขัน 10 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2016-09-01

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2559

2016-08-30

แนะนำการใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 59

แนะนำการใช้บริการห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 59 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559

2016-08-15

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมห้องสมุด

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยี่ยมชมห้องสมุด วันที่ 5 สิงหาคม 2559

2016-08-05

นักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเยี่ยมชมห้องสมุด

นักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสมุด วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

2016-07-11

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

2016-07-08

อบรม google app รุ่น 3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

อบรม google app รุ่น 3 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559

2016-07-04

Total 54 Gallery : 5 Page