ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก 2559

กิจกรรมวันเด็ก 2559

2016-01-09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมสงขลา ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 เวลา 08.30-12.00 ณ.

0000-00-00

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)

0000-00-00

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

0000-00-00

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

0000-00-00

Total 54 Gallery : 5 Page