ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2562
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการหอสมุดกลาง

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ในการใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา