ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2562
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของห้องสมุดต่อไป