ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการสำรวจข้อมูลจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสำนักวิทยบริการฯ ต่อไป