Untitled Document

ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิตและขอความอนุเคราะห์ประขาสัม..? อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายใบสมัครและเรียนเชิญเข้าร่วมการแขงขันโบว์ลิ่งการกุศล..? อ่านต่อ

การประชุมนานาชาติเรื่อง Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction..? อ่านต่อ

ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)..? อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ..? อ่านต่อ

สำนักวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำวารสารระดั..? อ่านต่อ

เชิญผู้สนใจเข้าดาวน์โหลด E-book แหล่งข้อมูลด้านการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมสำหรับเฟอ..? อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการฯ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.ราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรค..? อ่านต่อ

การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Management 175 ประจำปีงบป..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการหยุดการเรียนการสอน..? อ่านต่อ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน..? อ่านต่อ

ขยายระยะเวลาในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคค..? อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมทัษะภาษาสากลสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3..? อ่านต่อ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสร..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักศิลปะและว..? อ่านต่อ

แก้ไขแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสถ..? อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดช่องทางเดินเท้าประตู 1 และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย..? อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554..? อ่านต่อ

การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมว..? อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด

บริการด่วน

Untitled Document

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

 

ยืมปลั๊กพ่วงใช้งานภายในห้องสมุด

image ใช้บริการได้ฟรี
เพื่อลดปัญหาการปลั๊กไฟไม่เพียงพอ ในกรณีมีผู้ใช้งานจำนวนมาก หรือมาเป็นหมู่คณะ ทำให้ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ
 • บริการจากฝ่ายบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
 
วิดีโอกิจกรรม

Untitled Document
 • ห้องสมุดมีชีวิตกับ "กิจกรรมดนตรีบรรเลง"
 • งานไอทีแฟร์และงานนิทรรศการห้องสมุด
 
 • โครงการอบรม google for education
 • แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับอาจารย์ใหม่
 
ข่าวเด่น
มหาวิทยลัยราชภัฏสงขลา
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large

VDO แนะนำสำนักฯ
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษTabbed Content

บรรณารักษ์แนะนำหนังสือ

เด็กชายพิทักษ์โลก

ผู้เขียน : อรเกษม รอดสุทธิ

รายละเอียด : จู่ ๆ เจ้าตุ๊กตาวัวตัวด่าง ๆ ของตะวันก็มีวิญญาณเด็กผู้หญิงเข้ามาสิงสู่ เธออ้างตัวเป็น ‘ผู้พิทักษ์’ แ...» อ่านต่อ

The Ultimate How It Works Encyclopedia

ผู้เขียน : Liz Milesm, editor

รายละเอียด : มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวอันน่าตื่นเต้นทั้ง 8 หัวข้อ ที่มาพร้อมคำอธิบายและภาพประกอบขนาดใหญ่ เช่น ร่...» อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

แนะนำสื่อโสต
oter>