หอสมุดกลางมี 2 อาคาร คือ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 6 ชั้น) และอาคารวิทยบริการ (อาคาร 2 ชั้น)


อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 6 ชั้น)


ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 1 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา, มุมหนังสือ miniTCDC, มีพื้นที่สำหรับอ่านวารสารที่สะดวกสบาย และมีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับบริการติดต่อสอบถาม

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 2 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการหนังสือหมวด 000 - 369, มุมเยาวชน, มุมหนังสือ SET CORNER, ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์, พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ, เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 3 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการหนังสือหมวด 370 - 639, ห้องหนังสือธรรมะ, มุมหนังสือคุณธรรม, ห้อง Smart Classroom, ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์, พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 4

ชั้นที่ 4 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการหนังสือหมวด 640 - 999, ห้องเรียน, ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์, พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 5

ชั้นที่ 5 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000 - 999, หนังสือวิจัย, วิทยานิพนธ์, ห้องสารนิเทศพิเศษ, พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 6

ชั้นที่ 6 ของอาคารบรรณราชนครินท์ จะให้บริการมัลติมีเดีย มีมุมสำหรับชมโสตทัศนวัสดุเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม, ห้องมัลติมีเดียสำหรับชมโสตทัศนวัสดุรายกลุ่ม ประชุม อบรม สัมมนา จัดกิจกรรม, ห้องประชุมปาริฉัตร, เคาน์เตอร์บริการมัลติมีเดีย

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Imageอาคารวิทยบริการ (อาคาร 2 ชั้น)


ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 1 ของอาคารวิทยบริการ จะให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 2 ของอาคารวิทยบริการ จะให้บริการหนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นวนิยาย เรื่องสั้น ปกอ่อน, ห้องประชุมกลุ่มย่อย, พื้นที่อ่านหนังสือ, มุมผ่อนคลาย และลานจัดกิจกรรม

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved