แบบฟอร์มลงทะเบียน วันเดียว..เที่ยวปีนัง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
  • ขั้นตอนการชำระเงิน

    (1) ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าธนาคาร ท่านละ 999 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 รายละเอียดดังนี้

    (2) ส่งหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ (ชื่อ-สกุล ,หน่วยงาน) และสำเนา passport ของท่านมายังอีเมล pornpen.ka@skru.ac.th

    (3) ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน และการส่งเอกสารของท่านได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากส่งหลักฐานทางอีเมล์

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
การชำระเงิน
สำเนาหนังสือเดินทาง
1นายวีระ กงลีมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2นายประไพ ศรีสมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3นายจิรศักดิ์ จันทะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4นายธีระยุทธ โคธิเวทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5นางทิพวัลย์ แสนคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6นายณัฐพล แสนคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7นางสาววรกร ภูมิวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8นางสาวสุปราณี กาญจนเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนเสถียรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10นางสาวจุไรรัตน์ ทองบุญชูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
12นางสาวสุปราณี ทัพมงคลวิทยาลัยนครราชสีมา
13นางสาวศิริกาญจนา พิลาบุตรวิทยาลัยนครราชสีมา
14นางสิริพร ป้อมจัตุรัสมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15นางวชิรา สารฤทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
16นางสมใจ บุญสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17นางสาวทิพย์วัน สุขสันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
18นายอดิศร บุญสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19นางอารีรัตน์ วุฒิเสนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20นายณัฐพล จงสมจิตต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21นางสายสุนี โพธิ์ตุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
22นายกิตติ โพธิสมภาพวงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23นางสาวเปรมภาว์ ด้วงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
24นายวิระ อิสโรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
25นายอำนวย อรรจนาทรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
26นายนพดล โตวิ่ชัยกุลมหาวิทยาลัยศิลปากร
27นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็งมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
28นายญาณพัฒน์ ลาภพาริชยกุลมรภ.เทพสตรี
29นางสาวดวงทิพย์ รับพรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
30นายพิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
31นายไชยพล กลิ่นจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
32นายสัมฤทธิ์ เสนกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
33นายสุรชัย จิตพินิจยลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34นายพีรพงษ์ ทองภูเบศร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35นางสาวปัญญ์ชลี เต่าทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
36นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
37นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
38นางสาวปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
39นางสาวนวรัตน์ วิทยาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
40นางสาวชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
41นายจิรากร เฉลิมดิษฐมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
42นายสมชัย แก้วศิริรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
43นางสาวBradley BradleyMmKowTWtYt
44นางJimmiXS JimmiXSPwRcGBzFtiON
45นางBarnypok BarnypokKCMHDVngXAuJdgFp

หมายเหตุ :: หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ , หมายถึง ดำเนินการแล้ว