จองห้องบริการมัลติมีเดีย
บริการชมโสตทัศนวัสดุรายกลุ่ม, ประชุม, อบรม, สัมมนา, จัดกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 33 คน
คลิกที่นี่เพื่อดูตารางการจอง, จองห้อง
บริการชมโสตทัศนวัสดุรายกลุ่ม, ประชุม, อบรม, สัมมนา, จัดกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 36 คน
คลิกที่นี่เพื่อดูตารางการจอง, จองห้อง
บริการสำหรับประชุม, อบรม, สัมมนา, จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย จำนวนไม่เกิน 15 คน
คลิกที่นี่เพื่อดูตารางการจอง, จองห้อง
บริการสำหรับใช้จัดการประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 40-60 คน
คลิกที่นี่เพื่อดูตารางการจอง, จองห้อง
บริการห้องสำหรับร้องคาราโอเกะ
คลิกที่นี่เพื่อดูตารางการจอง, จองห้อง
   

การเข้าใช้บริการ

  • ทำการจองผ่านเว็บไซต์ (ห้องปาริฉัตรไม่สามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ ต้องติดต่อที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1734)
  • เมื่อถึงวันและเวลาที่จอง ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรนักศึกษามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6
  • เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาปิดอุปกรณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมนำบัตรมาแลกคืนที่เคาน์เตอร์บริการ

*** หากผู้ใช้บริการมาใช้บริการช้ากว่ากำหนด 15 นาที ผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกการจองห้องทันที