เกี่ยวกับหอสมุดกลาง

หอสมุดกลางเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น หนังสือ, วารสาร, ซีดี, ดีวีดี, ฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลท้องถิ่น เป็นต้น

มีพื้นที่ให้บริการที่สะดวกสบาย เช่น พื้นที่อ่านหนังสือ, ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้า, ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ห้องบริการมัลติมีเดีย, ห้องสารนิเทศพิเศษ, ห้องหนังสือธรรมะ, มุมผ่อนคลาย เป็นต้น

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 7.45 - 16.30 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ 7.45 - 16.30 น.

ปิดบริการวันนักขัตฤกษ์

ข่าวหอสมุดกลาง

บริการเด่น

บริการของหอสมุดกลาง ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ

บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ แก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลา หรือค้นหาตัวเล่มหนังสือไม่เจอ

ใช้บริการ

แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด

เพื่อให้หนังสือและทรัพยากรภายในห้องสมด ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด

แนะนำเลย

บริการเครือข่ายไร้สาย WiFi

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการเครือข่ายไร้สาย SKRU-802.1X สำหรับอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชม.

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ทางตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (อยู่บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ) ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ VPN

สำนักวิทยบริการฯให้บริการ VPN สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

คู่มือการติดตั้ง

บริการปลั๊กพ่วง

ให้บริการปลั๊กพ่วง ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บริการยืมต่อด้วยตนเอง

ยืมต่อหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง โดยไม่ต้องมาที่ห้องสมุด

ใช้บริการ

จองห้องบริการมัลติมีเดีย

จองห้องบริการมัลติมีเดียเพื่อชมวิดีทัศน์เป็นรายกลุ่ม

ใช้บริการ

จองห้องประชุมกลุ่มย่อย

จองห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับประชุม

ใช้บริการ

บริการห้องสำหรับอาจารย์

สำหรับค้นคว้า, เตรียมการสอน, จัดทำสื่อออนไลน์

ใช้บริการ

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นสารสนเทศ

แนะนำการใช้บริการห้องสมุด, การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

สมัครเข้าอบรม

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) และยืมระหว่างห้องสมุด

สืบค้นทรัพยากรจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้

ใช้บริการ

Chat กับบรรณารักษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุดได้ที่นี่

ใช้บริการ

บริการสืบค้นสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์

ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถดูเนื้อหาได้จากทุกที่ทุกเวลา

Gale OneFile : Environmental Studies and Policy

สาขา Environmental Studies and Policy

ใช้บริการ

Gale OneFile : Computer Science

สาขา Computer Science

ใช้บริการ

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

ใช้บริการ

EBSCO eBooks

เข้าใช้งาน EBSCO eBooks ได้ที่ https://search.ebscohost.com เลือก eBook Collection หรือ eBook Academic Collection

ใช้บริการ    คู่มือ

Gale eBooks

ให้บริการเนื้อหา eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้อ่านให้ฟังได้ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้

ใช้บริการ    คู่มือ

Thai Journal Online (ThaiJO)

Thai Journal Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวบรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ใช้บริการ

eBrary

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหนังสือในฐานกว่า 170 รายการ สามารถ Print, Copy, แปลภาษาได้ ฯลฯ และใช้งานผ่าน iPhone, iPad, Android และ iPod touch ได้

ใช้บริการ

Education Resources Information Center (ERIC)

ฐานข้อมูล ERIC - Educational Resources Information Center เป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ให้บรรณานุกรมและสาระสังเขปเท่านั้น

ใช้บริการ

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

ใช้บริการ    คู่มือ

EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL

เป็นฐานข้อมูลครอบคุลมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุณฑ์เลิกทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการภาครัฐบาล การจัดการรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและการประเมินผล กาเรมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สัมคมวิทยาและมานุษยวิยา

ใช้บริการ    คู่มือ

Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

ใช้บริการ

Thai Digital Collection

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ใช้บริการ

SpringerLink - Journal

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

ใช้บริการ    คู่มือ

ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน

ใช้บริการ

Academic Search Complete (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ใช้บริการ

ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป artcile reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน

ใช้บริการ    คู่มือ

ProQuest Dissertations & Theses

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1980
- ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี 1988
- ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ชื่อเรื่อง

ใช้บริการ    คู่มือ

Web of Science

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจาก วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก i love library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก i love library

ใช้บริการ    คู่มือ

E-Book มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, หนังสือประกอบการเรียนการสอน, โครงงานนักศึกษา, วารสาร, เอกสารเผยแพร่อื่นๆ เป็นต้น

ใช้บริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.com

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจาก 2ebook.com

ใช้บริการ    คู่มือ

The 1 BOOK E-library

The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ซึ่งมีจำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลาทั้งบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ บนแพลทฟอร์มหลักทั่วไป คือ Windows, iOS, Android

ใช้บริการ    คู่มือ

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ให้บริการทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

ให้บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น

ฐานข้อมูลท้องถิ่น จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล

ข้อมูลต่างๆ ของ จ.สงขลา, พัทลุง, สตูล เช่น การละเล่นพื้นบ้าน, ข้อมูลพื้นฐาน, นิทานชาวบ้าน, บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน, หัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหารพื้นบ้าน, แหล่งท่องเที่ยว, โบราณสถานโบราณวัตถุ, เหตุการณ์ ข่าว ใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล

ใช้บริการ

ฐานข้อมูลชุมชนหมู่บ้าน

ข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้จากการจัดเก็บของ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและประเมินโครงการ ได้แก่
- บร.1 แบบเก็บข้อมูลบริบทชุมชนหมู่บ้าน จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
- บร.2 แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเข้มแข็งชุมชน
- บร.8 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ใช้บริการ

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ทั้งหมด

จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บันทึกเรื่องราวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ประวัติ, สี, ตรา, ดอกไม้, ต้นไม้, เพลง, ครุยวิทยะฐานะ, ทำเนียบผู้บริหาร, อาจารย์เกษียณอายุราชการ, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, บุคคลดีเด่น, เหตุการณ์ ข่าว, ภาพแห่งความทรงจำ, ผลงานอาจารย์ นักศึกษา, เอกสารเผยแพร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายละเอียด

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved