ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


news image

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

news image

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยการ

news image

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ

news image

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์

รองผู้อำนวยการ


บุคลากรงานวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)


หัวหน้างานวิทยบริการ


news image

นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์

หัวหน้างานวิทยบริการ
บรรณารักษ์


หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ


news image

นางสาวเพลิน จันทวงศ์

พนักงานห้องสมุด

news image

นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม

พนักงานห้องสมุด

news image

นางสุภัททิรา โทนแก้ว

นักเอกสารสนเทศ

news image

นายสมโชค ณ ถลาง

บรรณารักษ์

news image

นายจรุณ สังข์สวัสดิ์

บรรณารักษ์


หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ


news image

นางรัชณี จารุธรรม

บรรณารักษ์

news image

นางจารึก คงขวัญ

บรรณารักษ์

news image

นางสาวสมศรี หวันชิตนาย

บรรณารักษ์

news image

นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน์

นักเอกสารสนเทศ


หน่วยเทคโนโลยีห้องสมุด


news image

นายกอบศักดิ์ ณ นคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

news image

นายปิยะ มาส่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

news image

นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved