$XLAY[$element] = $value; } } fclose($fpread); } return $XLAY; } ?> ฐานข้อมูลท้องถิ่น ฐานข้อมูลท้องถิ่น - คณะกรรมการพัฒนาสำนักวิทยบริการ
นายอัมพร ด้วงปาน
ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Thursday October 13 2005 @ 09:04AM SE Asia Daylight Time
บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ประวัติชีวิตและผลงาน นายอัมพร ด้วงปาน ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ( การจัดการและสวัสดิการ ) ประจำปีพุทธศักราช 2542

นายอัมพร ด้วงปาน ปัจจุบันมีอายุ 54 ปี เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2486 เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวน 10 คน ของนายลื่น นางเจียม ด้วงปาน นายอัมพรสมรสกับนางสาวปราณี เพชรอ่อน มีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การศึกษา

นายอัมพรจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดช่องเขา ตำบลคลองเปียะ และเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ จนกระทั่งอายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทที่วัดช่องเขาและได้ศึกษาธรรมะจนสอบได้ปริยัติธรรมโท จากนั้นฝึกฝนการเทศนาโดยใช้ปฏิภาณไหวพริบในการนำธรรมะมาเผยแพร่จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปก่อนจะลาสิกขาบท เมื่อ พ.ศ. 2509

การทำงาน

พ.ศ. 2523 นายอัมพรได้สอบบรรจุเป็นนักการภารโรงที่โรงเรียนวัดช่องเขา เป้นผู้ที่อุทิศตนทำงานด้วยความเสียสละ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 2 ขั้น ปีเว้นปีตลอดมา และได้รับการยกย่องเป็นนักการภารโรงดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

นายอัมพร เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า นอกจากจะทำงานเป็นนักการภารโรงแล้ว ยังสนใจงานด้านเกษตรและชุมชนเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะทำสวนยางพาราสวนผลไม้แล้ว ยังนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กันไปด้วย เช่น เป็นผู้นำในการสร้างสะพาน การเป็นอาสาสมัครกำจัดไข้มาเลเรีย การเข้าร่วมงานสาธารณสุขมูลฐาน และการสนับสนุนงานอื่น ๆ ของชุมชน เป็นต้น

ผลงานสำคัญ

พ.ศ. 2523 นายอัมพรได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะขึ้น โดยมีแนวความคิดว่า การพัฒนาทุกอย่างต้องใช้ทุน ถ้าไม่หาวิธีการให้ชาวบ้านมีทุนของตนเองแล้ว กาพัฒนาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จโดยเสนอกับคนในชุมชนว่า" ถ้ามีสถาบันการเงินของประชาชนขึ้นมา สมาชิกสามารถมากู้เงินกลุ่มของตังเองไปใช้ประโยชน์ สิ่งที่ดีที่สุดประชาชนสามารถรักษาดอกเบี้ยให้เป็นของตนเองแทนที่จะเสียให้นายทุน สิ้นปีก็ยังได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนอีกด้วย "

นายอัมพรได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 มีสมาชิกเริ่มต้น 51 คน จาก 10 หมู่บ้าน ทุกคนจะนำเงินมาสะสมร่วมกัน หุ้นละ 100 บาท จากนั้นนำไปฝากธนาคาร สิ้นปีได้ดอกเบี้ยจากธนาคารเป็นเงิน 604 บาท นำไปปันผลให้สมาชิกได้หุ้นละ 2 บาท ซึ่งสมาชิกเห็นว่าไม่คุ้มการลงทุนจึงพากันลาออก จำนวน 24 คน

นายอัมพรมองเห็นความล้มเหลวของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จึงปรับแนวทางการบริหารการจัดการใหม่ นั่นคือตัดสินใจให้สมาชิกกู้เงินจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้ ทำให้มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 63 คน พร้อมกันนี้ยังได้ปรับปรุงการบริหารงานให้เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด โดยลดขั้นตอนของระเบียบที่เป็นอุปสรรคแก่สมาชิกให้มีขั้นตอนน้อยที่สุด และช่วยกันกำหนดระเบียบใหม่โดยข้อตกลงของสมาชิกทุกคน

ผลจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้กลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 3,745 คน ใน 10 หมู่บ้าน โดยมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 44 ล้านบาทเศษ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา

จุดเด่นของกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะที่นายอัมพรริเริ่มขึ้นมานี้ก็คือ ตลอดเวลาที่มีการบริหางานมาไม่
ปรากฎว่ามีสมาชิกฉ้อโกงกันแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นเพราะนายอัมพรได้นำระบบคุณธรรมมากำกับการดำเนินงานของกลุ่มอย่างได้ผล ทำให้ไม่มีหนี้สูญแต่อย่างใด

หลังจากบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในปี พ.ศ. 2534 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทุนในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ทำให้เกิดความคิดในการจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จึงเริ่มกระตุ้นความคิดให้ประชาชนในจังหวัดสงขลารวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อการพัมนาขึ้น จนมีการก่อตั้งเป็นสมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านชนบทสงขลาเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการนำไปปรับใช้และพัมนาองค์กรและชุมชนของแต่ละคน

นายอัมพรได้เผยแพร่แนวความคิด

เกี่ยวกับกองทุนไปยังประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทำให้ในปัจจุบันมีกองทุนหมุนเวียนชาวบ้านระดับอำเภอขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจะนะ และอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ความสนใจในการพัฒนาชุมชน ทำให้นายอัมพรได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาชุมชนไว้หลายรูปแบบ อาทิ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน เป็นการจุดรูปแบบการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมลูกหลานในชุมชนบ้านป่ายางมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เมื่อ ปีพ.ศ. 2538 โดยให้ทุกคนได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อนำไปเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต

เกียรติคุณที่เคยได้รับ

จากการทุ่มเททำงานมาอย่างยาวนาน นายอัมพร ด้วงปาน เคยได้รับเกียรติคุณ ดังนี้

1. นักการภารโรงดีเด่น ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
2. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นกำจัดไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2517-2518
3. รางวัลบุคคลดีเด่นสาธารณสุขมูลฐาน พ.ศ. 2523
4. กรรมการศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้าน
5. คนดีศรีสังคม
6. ภารโรงตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ
7. คนดีศรีทักษิณ
8. โล่ประกาศเกียรติคุณอนุสรณ์สงขลานครินทร์

ปัจจุบันนายอัมพร ด้วงปาน ยังคงใช้ภูมิปัญญาด้านการจัดการสวัสดิการ และธุรกิจชุมชนช่วยพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปศึกษาแนวคิดของเขาปีละเป็นจำนวนมาก เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตน สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ( การจัดการและสวัสดิการ ) ประจำปีพุทธศักราช 2542

Copyleft © 2001 rLocal : Academic Resources Center
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.