$XLAY[$element] = $value; } } fclose($fpread); } return $XLAY; } ?> ฐานข้อมูลท้องถิ่น - จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล
ฐานข้อมูลท้องถิ่น - จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล
ค้นหา
เนื้อเรื่อง | ค้นหา | เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ | สถิติ | ติดต่อ | โปรแกรม
ฐานข้อมูล
 • การละเล่นพื้นบ้าน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • นิทานชาวบ้าน
 • บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • ยาและสมุนไพรพื้นบ้าน
 • หัตถกรรมพื้นบ้าน
 • อาหารพื้นบ้าน
 • เหตุการณ์ ข่าว ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • โบราณสถานโบราณวัตถุ
 • นายสุภาพ ชุมยวง
  ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday October 12 2005 @ 09:19AM SE Asia Daylight Time
  บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน นายสุภาพ ชุมยวง ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายเถี้ยม นางแป้น ชุมยวง เป็นบุตรลำดับที่ ๗ ในจำนวนพี่น้อง ๙ คน สมรสกับนางฟอง นามสกุลเดิม แสงสุณีนิวัติ มีบุตรธิดารวมกัน ๓ คน
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช นาคะวิโรจน์
  ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday October 12 2005 @ 09:19AM SE Asia Daylight Time
  บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผศ. สาโรช นาคะวิโรจน์ ปัจจุบันอายุ 67 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2477 ที่บ้านโคกโพธิ์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายครุธ อาชีพรับราชการและนางอินทร์ อาชีพทำนา ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 241 หมู่ที่ 7 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สมรสกับ นางสาวไข่มุก ดำเริกศิลป์ มีบุตร 4 คน ต่อมาได้สมรสครั้งที่ 2 กับนางสาวอมรา รสิตานนท์ อาชีพรับราชการ มีบุตร 2 คน
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  นายปกรณ์ เนตรเชาวลิต
  ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday October 12 2005 @ 09:18AM SE Asia Daylight Time
  บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน นายปกรณ์ เนตรเชาวลิต ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๗๕ ที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายเปลี่ยน-นางนิ่ม เนตรเชาวลิต เป็นบุตรคนที่ ๔ จบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการ(มหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจุบัน)มีความสนใจด้านร้อยแก้วและร้อยกรอง
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  นางพรทิพย์ ทองป้อง(อุไรรัตน์)
  ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Tuesday October 11 2005 @ 09:51AM SE Asia Daylight Time
  บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน นางพรทิพย์ทองป้อง ปัจจุบันอายุ41ปี เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 2501 ที่จังหวัดปัตตานี เริ่มสนใจงานศิลปะตั้งแต่เด็กหลังจากเลือกเรียนและครูสอนศิลปศึกษาก็เริ่มทำงานศิลปะเทคนิคคอลลาจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ตัวเองถนัด เริ่มจากการทำการ์ดและตกแต่งบ้านให้เพื่อน และถูกชักชวนให้เข้าร่วมแสดงงานศิลปะภาคใต้ตอนล่างคือ กลุ่มสมิลาเป็นครั้งแรกในปี 2529 แนวในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดจากการความผูกพันของภูมิในบ้านเกิด
  เนื้อหา...
  เนื้อหา...

  หนังกั้น ทองหล่อ
  ฐานข้อมูล บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้จัดทำข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Wednesday July 06 2005 @ 12:07PM SE Asia Daylight Time
  บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ในวงการหนังตะลุงคงไม่มีใครที่จะไม่เคยได้ยินชื่อ ?นายหนังกั้น ทองหล่อ? แต่เมื่อล้วงลึกจะสักกี่คนที่จะรู้จัก หนังกั้น ทองหล่อ พอที่จะนำเล่าสู่ลูกหลานฟังได้ คนต่างถิ่นต่างภาษาเขายังสนใจ เราคนใต้จึงต้องรู้ไว้เพื่อให้เล่าเขาได้ แบบ... ?หรอยบอกเขากัน?

  เนื้อหา...

  เนื้อหา...

  [<< หน้าก่อน] | | [หน้าต่อไป>>]

  Copyleft © 2001 rLocal : Academic Resources Center
  All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.

  Powered by phpWebLog Powered by rLocal