จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บันทึกเรื่องราวต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ประวัติ, สี, ตรา, ดอกไม้, ต้นไม้, เพลง, ครุยวิทยะฐานะ, ทำเนียบผู้บริหาร, อาจารย์เกษียณอายุราชการ, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, บุคคลดีเด่น, เหตุการณ์ ข่าว, ภาพแห่งความทรงจำ, ผลงานอาจารย์ นักศึกษา, เอกสารเผยแพร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา