ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เสรี ชะนะ

รองผู้อำนวยการ

ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสุพิศ ศิริรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวฐาปนีย์ แสงประดับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเสาวลักษณ์ ลอยลิบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์

บรรณารักษ์

หัวหน้างานวิทยบริการ

หน่วยจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวเพลิน จันทวงศ์

พนักงานห้องสมุด

นางสาวพรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม

พนักงานห้องสมุด

นางสุภัททิรา โทนแก้ว

นักเอกสารสนเทศ

นายสมโชค ณ ถลาง

บรรณารักษ์

นายจรุณ สังข์สวัสดิ์

บรรณารักษ์

หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นางรัชณี จารุธรรม

บรรณารักษ์

นางจารึก คงขวัญ

บรรณารักษ์

นางสาวสมศรี หวันชิตนาย

บรรณารักษ์

นางสาวอุไรพรรณ มูสิกรัตน์

นักเอกสารสนเทศ

หน่วยเทคโนโลยีห้องสมุด

นายกอบศักดิ์ ณ นคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปิยะ มาส่ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

นายสรายุทธ กูลเกื้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายและซ่อมบำรุง

นายธนศักดิ์ สง่า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพรศักดิ์ ศรีช่วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรุณ แดงประดา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนพัช คุโณดม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศและฝึกอบรม

นายสมศักดิ์ เหลาะเหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายบุญถึง คงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพัชรพณ สันสาคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา)

อาจารย์สอนภาษา

Mrs.Tatik Ekawati

อาจารย์สอนภาษามลายู/อินโดนีเซีย

Mr.Gary Linton

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

นางสาววทิตา ฤทธิโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา

นายนกูล ขุนแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววันดี เอ้งเถี้ยว

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาววรรณกร ยางประยงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบริการอาคารสถานที่

นางสุจิรา สุวรรณคง

พนักงานบริการ

นางเดือน กราสวัสดิ์

พนักงานบริการ

นางสาวศิริวรรณ ไชยบัญดิษฐ์

พนักงานบริการ

นางอุษณา บุญฤทธิ์

พนักงานบริการ

นางสาวประภา ไชยชาญยุทธ์

พนักงานบริการ

นางสาววันทนา มติกัณโฐ

พนักงานบริการ

นางพวงทิพย์ สุขสด

พนักงานบริการ

นายสาธิต ทองสุข

พนักงานบริการ

© 2019 Office of Academic Resources and Information Technology. All rights reserved