แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
546420/12/2023การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนผศ.ดร.สิริยา รัตนช่วยรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ อยู่ระหว่างพิจารณา
546304/12/2023จิตวืทยาทำงานอย่างไร Jo Hemmings (โจ เฮมมิงส์)ฆอซานะห์ อาแว158 ฮ56จ 2565 พร้อมให้บริการ
546204/12/2023การวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง ภาวิณี เอี่ยมตระกูลรัชชพงษ์ ชัชวาลย์711.43 ภ27ก พร้อมให้บริการ
546104/12/2023การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภาวิณี เอี่ยมตระกูลรัชชพงษ์ ชัชวาลย์711.43 ภ27ก พร้อมให้บริการ
546004/12/2023การเสริมพลังชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสมศักดิ์ สามัคคีธรรมรัชชพงษ์ ชัชวาลย์307.14 ส16ก พร้อมให้บริการ
545904/12/2023การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนผศ.ดร.สิริยา รัตนช่วยรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ อยู่ระหว่างพิจารณา
545802/12/2023THE HAPPIEST PERSON IN THE ROOM อยู่เย็นเป็นสูตรณัฐวุฒิ เผ่าทวีสมศรี หวันชิตนาย152.42 ณ113ด พร้อมให้บริการ
545723/11/2023กฎหมายแรงงานศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณา
545623/11/2023คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ไผทชิต เอกจริยกรจิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.04 ผ94ค 2566 พร้อมให้บริการ
545523/11/2023คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่งสำเรียง เมฆเกรียงไกรจิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.04 ส217ค 2567 พร้อมให้บริการ
545423/11/2023คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์จิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.07 ศ15ค 2566 พร้อมให้บริการ
545323/11/2023คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ไผทชิต เอกจริยกรจิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.07 ผ94ค 2565 พร้อมให้บริการ
545223/11/2023กฎหมายลักษณะ ห้างหุ้นส่วน บริษัทสหธน รัตนไพจิตรจิรัตน์ เขียวชอุ่ม346.066 ส19ค 2566 พร้อมให้บริการ
545110/11/2023ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (ฉบับปรับปรุง)คริส เบเกอร์และผาสุก พงษ์ไพจิตรเพียรผจง อินต๊ะรัตน์959.3 บ51ป 2566 พร้อมให้บริการ
545010/11/2023การเมืองเชิงนิเวศในมนุษยสมัยลดาวัลย์ ไข่คำเพียรผจง อินต๊ะรัตน์304.2 ล14ก 2566 พร้อมให้บริการ
544910/11/2023The History of Development: From Western Origins to Global FaithGilbert Ristเพียรผจง อินต๊ะรัตน์ อยู่ระหว่างพิจารณา
544806/11/2023ภาษาศาสตร์ประยุกต์: สหวิทยาการเพื่อการแก้ปัญหาด้านภาษาเมลดา สุดาจิตรอาภาอมรรัตน์ จิรันดร418 ม57ภ 2563 พร้อมให้บริการ
544731/10/2023ทฤฎีอาชญาวิทยาจอมเดช ตรีเมฆชญานิษฐ์ ตุเทพ364 จ19ท พร้อมให้บริการ
544631/10/2023อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอัจฉรียา ชูตินันทน์ชญานิษฐ์ ตุเทพ364 อ112อ 2566 พร้อมให้บริการ
544525/10/2023The Why Cafe' คาเฟ่สำหรับคนหลงทางจอห์น พี. สเตรเลกกีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158.1 ส14ค 2564 พร้อมให้บริการ
544425/10/2023Return to The Why Cafe' คาเฟ่สำหรับคนหลงทาง 2จอห์น พี. สเตรเลกกีสุพรรณี เขียวชอุ่ม158.1 ส14ค พร้อมให้บริการ
544325/10/2023THE HAPPIEST PERSON IN THE ROOM อยู่เย็นเป็นสูตรณัฐวุฒิ เผ่าทวีสุพรรณี เขียวชอุ่ม152.42 ณ113ด พร้อมให้บริการ
544202/10/2023อังกฤษบัฎรี เปาะเอ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
544102/10/2023การคิดวิเคราะห์บัฎรี เปาะเอ็ง อยู่ระหว่างพิจารณา
544020/09/2023กฎหมายพลังงาน (ENERGY LAW)ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภจิรัตน์ เขียวชอุ่ม อยู่ระหว่างพิจารณา
543926/07/202311กอบศักดิ์ ณ นคร อยู่ระหว่างพิจารณา
543826/07/2023การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชรบุศรา ชะนะ657.458 จ115ก พร้อมให้บริการ
543714/06/2023The Routledge Handbook of Sign Language Translation and InterpretingChristopher Stone,Robert Adam,Ronice Muller de Qudros, Christian Rathmanโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช อยู่ระหว่างพิจารณา
543627/05/2023ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตรวสิน ทับวงษ์959.3023 บ51ป 2564 พร้อมให้บริการ
543527/05/2023มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sexกำพล จำปาพันธ์วสิน ทับวงษ์959.3023 ก216ม พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป