กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเมื่อจำเป็น