จอง, ยืมต่อ, สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC)

User name และ Password สำหรับเข้าระบบ  OPAC (จอง, ยืมต่อ)
นักศึกษา : ใช้เหมือนกับระบบตรวจสอบผลการเรียนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ : ใช้เหมือนกับระบบ MIS  หรือดูเงินเดือน


จอง, ยืมต่อ, สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC) --> คลิกที่นี่