สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)  เป็นบริการยืม หรือ สำเนา  หนังสือ เอกสาร และวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกห้องสมุด ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ไม่มีให้บริการในห้องสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  แต่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ  เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
    1.  ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ  ไม่มีในห้องสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยตรวจสอบจากเว็บโอแพค (Web OPAC)  http://202.29.16.43/opac
    2.  ผู้ใช้บริการตรวจสอบแหล่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศฉบับจริง  โดยสืบค้นจากสหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)   https://uctal.thailis.or.th
    3.  เมื่อได้ชื่อหนังสือที่ต้องการแล้ว  ผู้ใช้บริการติดต่อขอรับบริการได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก (page facebook) ARIT  OF  SKRU  หรือบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น  1 อาคารบรรณราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1735
    4.  ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  ได้แก่  ค่าสำเนาเอกสาร  หรือค่าดำเนินการยืมฉบับจริง  และค่าจัดส่งเอกสาร ซึ่งค่าดำเนินการยืมฉบับจริงและค่าจัดส่งเอกสาร ขึ้นอยู่กับระเบียบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ค่าดำเนินการยืมฉบับจริงและค่าจัดส่งเอกสารโดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน 200 บาท