ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 62 และ 646 (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 62 และ 646 (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อใน https://lookerstudio.google.com/reporting/4b9a3a17-f699-4925-b9e5-943bc73378f5/page/T4uiB ก่อน  หากขึ้นว่าไม่ผ่าน ขอให้ดำเนินการตามภาพ