ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor สำหรับปรับแต่งเอกสาร PDF แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor สำหรับปรับแต่งเอกสาร PDF แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 สามารถลงชื่อสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://training.skru.ac.th/