ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor สำหรับปรับแต่งเอกสาร PDF แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย