ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 63 และ 656 (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 63 และ 656 (ต่อเนื่อง) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ