บริการ WIFI (SKRU-WIFI และ SKRU-802.1X)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ WIFI สัญญาณดี ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย กับ SKRU-WIFI และ SKRU-802.1X ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
- Username สำหรับใช้งาน WIFI ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จะเป็น ชื่อ.นามสกุล 2 ตัวแรก ส่วน Password เป็นหมายเลขบัตรประชาชน
- Username สำหรับใช้งาน WIFI ของนักศึกษา จะเป็น รหัสนักศึกษา ส่วน Password เป็นหมายเลขบัตรประชาชน
สามารถดูวิธีการตั้งค่าการใช้งาน SKRU-802.1X ได้ที่ https://www.skru.ac.th/login/