รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : ใช้ User, Password เดียวกันกับระบบบริการการศึกษา / ระบบลงทะเบียนและดูผลการเรียน
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : ใช้ User, Password เดียวกันกับระบบ MIS / ระบบดูเงินเดือนของมหาวิทยาลัย

*** หากต้องการแก้ไขรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่าน สามารถแก้ไขหรือดูรหัสผ่านได้ที่ https://passport.skru.ac.th/sso/
(หรือเข้าเว็บมหาวิทยาลัย เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารสนเทศ)

++นักศึกษา++
User และ Password นี้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ดังนี้
- ระบบบริการการศึกษา (REG)
- ระบบบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
- ระบบตรวจสอบรหัสปริ้นเอกสาร
- ระบบเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิทยบริการฯ
- ระบบบริหารจัดการชมรมนักศึกษา (SKRU Student Club)
- Office 365 สำหรับนักศึกษา
- VPN ของมหาวิทยาลัย

++บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา++
User และ Password นี้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ดังนี้
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
- ระบบบริการการศึกษา (REG)
- ระบบฐานข้อมูลการลา
- ระบบดูเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
- ระบบสวัสดิการปาริฉัตร
- ระบบแจ้งซ่อมและบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระบบบริหารจัดการและติดตามแผนปฏิบัติราชการ (SKRU-MFP)
- ระบบจัดการลายเซ็นดิจิทัลออนไลน์
- ระบบบริการการฝึกอบรม
- ระบบรายงานผลการก่อสร้าง
- ระบบจองห้องออนไลน์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
- เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (SKRU OLC : Online Learning Center)
- Office 365 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
- VPN มหาวิทยาลัย