ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ AI in Languages  Education

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามาตรฐาน CEFR สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ AI in Languages  Education

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกและเคล็ดลับเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเรียนภาษาในยุคโลกาภิวัตน์

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-15:00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

SPEAKER: 
1. อาจารย์ ดร. ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกลิงค์ Zoom เพื่อเข้าฟังออนไลน์ : https://us06web.zoom.us/j/85138655911?pwd=WGtTMjQ0QmJaZWdMZU5YUFhMQWR4UT09
(Meeting ID: 851 3865 5911 Passcode: 12345)